Roboty remontowo-konserwacyjne 2022 – OFERTA DLA WYKONAWCÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIELEC” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Legionów 7a ( tel/fax  32 266 00 24) zaprasza WYKONAWCÓW do składania ofert na roboty remontowo-konserwacyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku :

– murarsko – malarskie ( w tym wymiana okien),

– elewacyjne,

– roboty termomodernizacyjne – oferta winna zawierać certyfikat systemodawcy, zgodnie z dokumentacją projektową,

– instalacyjne:

* gazowe – ocena sprawności technicznej instalacji i urządzeń łącznie z usunięciem nieszczelności na instalacji; ocena sprawności przewodów spalinowych i wentylacyjnych wraz z usunięciem nieprawidłowości,

* wodociągowe

* c.o.  i  c.w.u.  ( w tym udrożnienie instalacji),

* elektryczne ( w tym pomiary),

– konserwacja zieleni,

– dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja,

– alpinistyczne,

– drogowe,

– ślusarsko – spawalnicze,

– projektowe.

Oferty wykonawców powinny zawierać:

  1. nazwę i adres oferenta  oraz datę sporządzenia oferty,
  2. aktualny wydruk wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej,
  3. wskazanie stawki roboczo-godziny oraz podstawowych kosztów  i narzutów,
  4. aktualne zaświadczenia: ZUS-u o niezaleganiu w uiszczaniu składek na FUS i ubezpieczenia zdrowotne oraz właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  5. liczbę zatrudnionych pracowników,
  6. opis posiadanego zaplecza warsztatowo- magazynowego,
  7. referencje oraz inne dokumenty pozwalające stwierdzić wiarygodność ekonomiczną i techniczną oferenta,
  8. proponowany okres gwarancji na wykonywane roboty,
  9. oświadczenie, że wobec firmy nie toczy się postępowanie likwidacyjne, układowe lub upadłościowe,
  10. oferta winna mieć wszystkie dokumenty ponumerowane podpisane przez oferenta, lub osobę upoważnioną. Upoważnienie winno wynikać z dołączonego do oferty zaświadczenia wymienionego w punkcie b). lub odpowiedniego pełnomocnictwa.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „oferta na wykonanie robót remontowo – konserwacyjnych w 2022 r.” w terminie do 05.01.2022 r.  godz. 13oo.

Powyższy termin  dotyczy również ofert przysłanych pocztą.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, nie gwarantując zlecenia robót wykonawcy.

Oferty przyjmowane będą w siedzibie Spółdzielni (sekretariat).

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy sekcji remontów (telefony: 32 269 53 46  lub 32 269 52 31  wew. 20).